سرور اختصاصی ایران [سری G8]

ترافیک ارسال (Send) از سرورهای ایران رایگان و ترافیک درج شده در هر پلان فقط ترافیک دریافت (Receive) میباشد

IRDed-32-20 0 موجود است
 • 2xE5-2620 @ 2.0GHz CPU
 • 32GB DDR3 RAM
 • 1x 1024GB SSD HDD
 • 1 IPv4 IP
 • receive 2TB Traffic
 • SHATEL Datacenter
IRDed-32-70 0 موجود است
 • 2xE5-2670 @ 2.6GHz CPU
 • 32GB DDR3 RAM
 • 1x 1024GB SSD HDD
 • 1 IPv4 IP
 • receive 3TB Traffic
 • SHATEL Datacenter
IRDed-32-95 1 موجود است
 • 2xE5-2695v2 @ 2.4GHz CPU
 • 32GB DDR3 RAM
 • 1x 1024GB SSD HDD
 • 1 IPv4 IP
 • receive 3TB Traffic
 • SHATEL Datacenter
IRDed-32-20-HDD 0 موجود است
 • 2xE5-2620 @ 2.0GHz CPU
 • 32GB DDR3 RAM
 • 1x 14Tb HHD HDD
 • 1 IPv4 IP
 • 4TB Traffic
 • SHATEL Datacenter
IRDed-256-97 0 موجود است
 • 2xE5-2697V2 @ 2.7GHz CPU
 • 256GB DDR3 RAM
 • 4x 1024GB SSD HDD
 • 1 IPv4 IP
 • receive 6TB Traffic
 • SHATEL Datacenter