سرور اختصاصی ایران [سری G8]

پرداخت سرور های اختصاصی با دوره 12 ماهه شامل 1 ماه تخفیف میباشد

IRDed-32-20
 • 2xE5-2620 @ 2.0GHz CPU
 • 32GB DDR3 RAM
 • 1x 1024GB SSD HDD
 • 1 IPv4 IP
 • 2 TB Traffic
 • SHATEL Datacenter
IRDed-32-70
 • 2xE5-2670 @ 2.6GHz CPU
 • 32GB DDR3 RAM
 • 1x 1024GB SSD HDD
 • 1 IPv4 IP
 • 4 TB Traffic
 • SHATEL Datacenter
IRDed-32-90
 • 2xE5-2690 @ 2.9GHz CPU
 • 32GB DDR3 RAM
 • 1x 1024GB SSD HDD
 • 1 IPv4 IP
 • 4 TB Traffic
 • SHATEL Datacenter
IRDed-32-50
 • 2xE5-2650v2 @ 2.6GHz CPU
 • 32GB DDR3 RAM
 • 1x 1024GB SSD HDD
 • 1 IPv4 IP
 • 2TB Traffic
 • SHATEL Datacenter
IRDed-32-95 0 موجود است
 • 2xE5-2695v2 @ 2.4GHz CPU
 • 32GB DDR3 RAM
 • 1x 1024GB SSD HDD
 • 1 IPv4 IP
 • 4TB Traffic
 • SHATEL Datacenter
IRDed-32-20-HDD 0 موجود است
 • 2xE5-2620 @ 2.0GHz CPU
 • 32GB DDR3 RAM
 • 1x 14Tb HHD HDD
 • 1 IPv4 IP
 • 4TB Traffic
 • SHATEL Datacenter
IRDed-64-50
 • 2xE5-2650V2 @ 2.5GHz CPU
 • 64GB DDR3 RAM
 • 1x 1024GB SSD HDD
 • 1 IPv4 IP
 • 4TB Traffic
 • SHATEL Datacenter
IRDed-128-50
 • 2xE5-2650V2 @ 2.5GHz CPU
 • 128GB DDR3 RAM
 • 2x 1024GB SSD HDD
 • 1 IPv4 IP
 • 6 TB Traffic
 • SHATEL Datacenter
IRDed-128-70
 • 2xE5-2670V2 @ 2.6GHz CPU
 • 128GB DDR3 RAM
 • 2x 1024GB SSD HDD
 • 1 IPv4 IP
 • 6TB Traffic
 • SHATEL Datacenter
IRDed-256-97
 • 2xE5-2697V2 @ 2.7GHz CPU
 • 256GB DDR3 RAM
 • 4x 1024GB SSD HDD
 • 1 IPv4 IP
 • 8TB Traffic
 • SHATEL Datacenter
IRDed-50TB
 • 2xE5-2620 @ 2.0GHz CPU
 • 32GB DDR3 RAM
 • 1x 1024GB SSD HDD
 • 1 IPv4 IP
 • 50 TB Traffic
 • SHATEL Datacenter
IRDed-100TB
 • 2xE5-2650v2 @ 2.6GHz CPU
 • 32GB DDR3 RAM
 • 1x 1024GB SSD HDD
 • 1 IPv4 IP
 • 100TB Traffic
 • SHATEL Datacenter
IRDed-200TB
 • 2xE5-2650V2 @ 2.5GHz CPU
 • 128GB DDR3 RAM
 • 2x 1024GB SSD HDD
 • 1 IPv4 IP
 • 200 TB Traffic
 • SHATEL Datacenter