سرور اختصاصی ایران سری G9

ترافیک ارسال (Send) از سرورهای ایران رایگان و ترافیک درج شده در هر پلان فقط ترافیک دریافت (Receive) میباشد

IRDed-32-60V3
 • CPU 2xE5-2660V3 @ 2.4GHz
 • RAM 32GB DDR4
 • HDD 1x 300GB SAS 10K
 • IP 1IPv4
 • receive 2TB Traffic
 • Datacenter SHATEL
IRDed-32-80V4
 • CPU 2xE5-2680V4 @ 2.4GHz
 • RAM 32GB DDR4
 • HDD 1x 1024GB SSD
 • IP 1IPv4
 • receive 4TB Traffic
 • Datacenter SHATEL
IRDed-64-60V3
 • CPU 2xE5-2660V3 @ 2.4GHz
 • RAM 64GB DDR4
 • HDD 1x 300GB SAS 10K
 • IP 1IPv4
 • receive 2TB Traffic
 • Datacenter SHATEL
IRDed-64-80V4
 • CPU 2xE5-2680V4 @ 2.4GHz
 • RAM 64GB DDR4
 • HDD 1x 1024GB SSD
 • IP 1IPv4
 • receive 4TB Traffic
 • Datacenter SHATEL
IRDed-128-80V4
 • CPU 2xE5-2680V4 @ 2.4GHz
 • RAM 128GB DDR4
 • HDD 2x 1024GB SSD
 • IP 1IPv4
 • receive 4TB Traffic
 • Datacenter SHATEL
IRDed-256-80V4
 • CPU 2xE5-2680V4 @ 2.4GHz
 • RAM 256GB DDR4
 • HDD 2x 1024GB SSD
 • IP 1IPv4
 • receive 8TB Traffic
 • Datacenter SHATEL