میزبانی از کشور فرانسه مرکز داده OVH / کنترل پنل دایرکت ادمین

سفارشات دوره 12 ماهه شامل 1 ماه تخفیف در محاسبه هزینه میباشند

هاست دانلود از فرانسه - 100 گیگابایت فضا 0 موجود است

کنترل پنل دایرکت ادمین
100 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
پهنای باند 1 گیگابیت
سابدامنه نامحدود
FTP نامحدود
امکان ارسال ایمیل و ساخت دیتابیس ندارد.

هاست دانلود از فرانسه - 200 گیگابایت فضا 0 موجود است

کنترل پنل دایرکت ادمین
200 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
پهنای باند 1 گیگابیت
سابدامنه نامحدود
FTP نامحدود
امکان ارسال ایمیل و ساخت دیتابیس ندارد.

هاست دانلود از فرانسه - 500 گیگابایت فضا 0 موجود است

کنترل پنل دایرکت ادمین
500 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
پهنای باند 1 گیگابیت
سابدامنه نامحدود
FTP نامحدود
امکان ارسال ایمیل و ساخت دیتابیس ندارد.

هاست دانلود از فرانسه - 1000 گیگابایت فضا 0 موجود است

کنترل پنل دایرکت ادمین
1000 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
پهنای باند 1 گیگابیت
سابدامنه نامحدود
FTP نامحدود
امکان ارسال ایمیل و ساخت دیتابیس ندارد.

هاست دانلود از فرانسه - 2000 گیگابایت فضا 0 موجود است

کنترل پنل دایرکت ادمین
2000 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
پهنای باند 1 گیگابیت
سابدامنه نامحدود
FTP نامحدود
امکان ارسال ایمیل و ساخت دیتابیس ندارد.